0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2011-09-15
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 590,490 ครั้ง
Online : 9 คน
จำนวนสินค้า : 126 รายการ
Promotionticket
Bangkok To ...           Round Trip
Ho Chi Minh City (VN)  4,050 THB
Hong Kong (TG)  5,750 THB
Penang (TG)  5,750 THB
Manila (PR)  5,950 THB
Singapore (SQ)  6,000 THB
Bangalore (TG)  6,050 THB
Kolkata (TG)  6,150 THB
Kuala Lumpur (TG)  6,155 THB
KUL/SIN (TG)  6,250 THB
RGN/PNH/VTE (TG)  6,250 THB
Born2b-Travel Facebook
จองโรงแรมทั่วไทยถูกสุดสุด

มีผู้ชม 4530 ครั้ง
โตเกียว-ฟูจิ 5 วัน 3 คืน สิงหาคม - พฤศจิกายน 57 Asian Air 27,900 บาท
ราคา ฿27,900.00THB

วันแรกของการเดินทาง	กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น 
 
 

22.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น2 เคาน์เตอร์สายการบิน
เอเชียนแอร์  หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินสัมภาระ
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
*       กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
*       วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
*       หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 
 

 วันแรกของการเดินทาง                   กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น

 

01.45 น.          ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเชียนแอร์ เที่ยวบินที่ DM555 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อิสระพักผ่อนบนเครื่อง


วันที่สองของการเดินทาง                  สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะซัน-ภูเขาไฟฟูจิ - โฮชิโนะ ฮัคไค
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – ผ่อนคลายความเมื่อยล้าแช่น้ำแร่ออนเซ็น                   
                             (-/กลางวัน/ค่ำ)


09.00 น.          เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้กับเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย แวะเที่ยว
“วัดนาริตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไป ด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ“เครื่องราง”หรือ“ฮู้”ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง
กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1) บริการด้วยเมนูปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น YAKINIKU
คำอธิบาย: http://www.go4get.com/gimage2009/0904201371230736.jpgบ่าย                  นําท่านขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ เป็นที่ระลึก นำท่านสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
คํ่า                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kasugai View Hotel หรือ Fujino Boukaen Hotel หรือ Ashiwada Hotel หรือ Heian Hotel หรือ Tominoko Hotel เทียบเท่า
           
            อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับ การแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
 
 

วันที่สามของการเดินทาง                  ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดำ-ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งย่าน UENO                   (เช้า/กลางวัน/-)


 
เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวมากที่สุด เพราะมีบรรยากาศที่สวยงาม นำท่าน “ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งหากเป็นวันทีท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน สิ้นสุดการล่องเรือแล้วนำท่านขึ้น หุบเขาโอวาคุดานิ
โดยรถโค้ช หุบเขากำมะถันเดือด ที่ส่งกลิ่นกำมะถัน พวยพุ่งออกมา ชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่าไข่ที่ต้มจากกำมะถันเดือด ณ ที่แห่งนี้ หากได้ทาน 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มไปอีก 7 ปีเลยทีเดียว อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ เป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) บริการด้วย JAPAN SET MENU
บ่าย                  เดินทางสู่นครโตเกียว .... อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม นาฬิกา เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสุ่แหล่งช้อปปิ้ง ย่าน UENO เป็นถนนสายช้อปปิ้งทั้งสายและแยกย่อยตามซอกซอยต่างๆอีก ที่นี่เป็นสินค้าแบบแผงลอย มีเกือบทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ผลไม้ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และที่สำคัญราคาไม่แพง อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 
*** เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***
 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักNarita Marroad Hotel หรือ Narita Gateway Hotel หรือ Narita View Hotel หรือ Narita Garden Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่ของการเดิน  ทางวัดอาซะกุซ่า-ผ่านชม Tokyo Sky tree- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ   (เช้า/กลางวัน/-) 
 
 

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางโดยรถโค๊ชสู่ “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน” (Asakusa Kannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิย  มมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากครอบครัว ผ่านชมหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree)  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร หลังจากนั้นนำทุกท่าน
กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (6) บริการด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ย่านแหล่งช้อปปิ้งชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II,SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
 
*** เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ***
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักNarita Marroad Hotel หรือ Narita Gateway Hotel หรือ Narita View Hotel หรือ Narita Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง	อิออน พลาซ่า กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)     (เช้า/-/-) 
 
 
 

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) ( วันนี้ไม่มีบริการน้ำดื่มบนรถ * )
                  นำท่านเดินทาง สู่ “เอออน ช้อปปิ้งพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี “ร้าน100เยน” สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
14.45 น.          เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชี่ยน แอร์ เที่ยวบินที่ DM556
20.00 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบินทั้งไปและกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน
ค่าทิปไกด์+คนขับรถท่านละ 2,000 เยน
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
 

 

 
เดือน
 
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
หรือ
 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก
เด็ก
ไม่เสริมเตียง
(ต่ำกว่า 7 ขวบ)
พักเดี่ยว
 
ส.ค. 57
14-18/17-21/20-24/21-25
24-28/27-31 ส.ค.
31 ส.ค.-4 ก.ย.
27,900 26,900 6,900
ส.ค. 57 10-14 ส.ค. 28,900.- 27,900.- 6,900
 
ก.ย. 57
3-7/6-10/9-13/12-16/15-19
18-22/21-25/24-28 ก.ย.
 
28,900 27,900 6,900
 
ต.ค. 57
1-5/8-12/11-15/16-20/23-27
26-30 ต.ค.
29 ต.ค. – 2 พ.ย.
29,900 28,900 6,900
 
พ.ย. 57
1-5/4-8/7-11/10-14/13-17
16-20/19-23/22-26/25-29
28 พ.ย. – 2 ธ.ค.
29,900 28,900 6,900
 
 
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมันและค่าสกุลเงินเยน
ราคาทัวร์รวม
þ  ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
þ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
þ  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  
þ  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
þ  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน
þ   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
þ   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
þ  พิเศษ ประกันสุขภาพ เจ็บ ป่วย เข้ารักษาได้เลย ไม่ต้องอุบัติเหตุก็รักษาได้เลยครับ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
þ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
þ  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
þ  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23 กก.)
þ  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเว้น การยกเลิกวีซ่า)
þ  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2,000 เยน
เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่น พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 15-20 วันเท่านั้น (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
1.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป         คืนเงินทั้งหมด
2.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป         เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000 บาท
3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน              เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.     ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน           เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.     ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
6.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น    
 • เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 2. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ