0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2011-09-15
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 590,486 ครั้ง
Online : 6 คน
จำนวนสินค้า : 126 รายการ
Promotionticket
Bangkok To ...           Round Trip
Ho Chi Minh City (VN)  4,050 THB
Hong Kong (TG)  5,750 THB
Penang (TG)  5,750 THB
Manila (PR)  5,950 THB
Singapore (SQ)  6,000 THB
Bangalore (TG)  6,050 THB
Kolkata (TG)  6,150 THB
Kuala Lumpur (TG)  6,155 THB
KUL/SIN (TG)  6,250 THB
RGN/PNH/VTE (TG)  6,250 THB
Born2b-Travel Facebook
จองโรงแรมทั่วไทยถูกสุดสุด

มีผู้ชม 7983 ครั้ง
สงกรานต์ 13-16 เมษายน 57 ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินการบินไทย ( Tg ) ราคา 29,900 บาท
สงกรานต์ 13-16 เมษายน 57 ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินการบินไทย ( Tg ) ราคา 29,900 บาท
ราคา ฿29,900.00THB
         
กำหนดการเดินทาง    วันที่  13 เมษายน57 – 16 เมษายน 57                     ( 3 วัน 2 คืน )

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า–วัดเจ้าแม่กวนอิม–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโด้
                   THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว– ฮ่องกง

05.00 น.           Áพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (ประตูทางเข้าที่ 2)
                        บริเวณเคาน์เตอร์  Dสายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07.45 น.           ออกเดินทางสู่มาเก๊าโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG2670(มีบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.30 น.           ถึงสนามบินมาเก๊าหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
                        นำท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า“มาเก๊า”  นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
คำอธิบาย: http://www.thaiactivity.com/bb/1211617592.jpgเที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
                   Cจากนั้นนำท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในมาเก๊าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงามสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก3 รูปนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัวและนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า 600 ปีองค์เจ้าแม่อยู่ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม
                   Cจากนั้นแวะถ่ายรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับ
                        ยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสาน
คำอธิบาย: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTck1CUvHZ5YrQddnZrAWCxnk0ok9cBl9Cf1If-afYTmD75hObgระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนเพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึงและภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้
Cนำท่านสู่โบสถ์เซ็นพอลล์สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
Cจากนั้นนำท่านสู่ ย่านการค้าสำคัญเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่าเซนาโด้สแควร์ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมาย
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.bloggang.com/data/yiya-yo/picture/1240307839.jpgCจากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊ามีชื่อเต็มๆ ว่า THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของ เอเชีย”THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINOที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย”ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปาและเกาะโคโลอานพื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง  มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่งสัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 2) 
Cสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง  โดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
                        C นำท่านเข้าสู่ที่พัก  PENTA HOTELหรือเทียบเท่า
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สอง         ดีสนีย์แลนด์โซนใหม่.. Toy Story - Gnizzly Gulch (เต็มวัน)

เช้า                   บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกงแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ
                   ซาลาเปาอันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ (มื้อที่ 3)
Cจากนั้นเดินทางสู่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก“ฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดีสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้
พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA
ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวน
สนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW
LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ
BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้ รุกรานพร้อมเก็บคะแนน
ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับ
โชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา
มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการ
ผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้น
นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION
KING เพลิดเพลิน กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์RAFTS TO
TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS
 
พบกับโซนใหม่ Toy Story Landตื่นตาตื่นใจกับการเข้าสู่โลกของToy  Storyในสวนหลังบ้านของแอนดีสนุกสุดเหวียงกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด RC Racer  รถไฟเหาะแนวดิ่งกับความสูงถึง 27 เมตร, Slinky Dog ZigZag Spin ยืดหดกับสปริงของสลิงกี้ด๊อกเพื่อนผู้ซื้อสัตย์ของวู๊ดดี้ , Toy  Soldier Parachute Drop หวาดเสียวกับการโดดร่มชูชีพที่ความสูง 25 เมตร, Toy Soldier Boot Camp ภารกิจสรรหากำลังเสริมพบกับเพื่อนๆ ผู้น่ารักจากภาพยนตร์ Toy  Story  พร้อมชม“ ขบวนพาเหรด” Disney Paradeจากเหล่าการ์ตูนดังมากมายอาทิมิกกี้เม้าส์, มินนี_เม้าส์,โดนัลดักส์ ,สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิลเดอเรลา, หมีพูล
พบกับโซนใหม่ล่าสุด บิกกริซลี่ย์เมาท์เท่น หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน
                   “Runaway Mine Cars”แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง
                        รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เกาะให้แน่น รถรางตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง......ไกเซอร์กัลช
                        สัมผัสชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดินแล้วเยี่ยมช่างตีเหล็ก
                        ร่วมสนุกสนานเฮฮา จ้องหาเพื่อนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำ จากเครื่องสูบลม!เพื่อนๆ ใน ไวลด์
          เวสต์พบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบแอนด์เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารักและเพื่อนใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์
หมายเหตุ: อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในช่วงเวลาแห่งความสนุกของงดิสนีย์แลนด์
                        C นำท่านเข้าสู่ที่พัก  PENTA HOTELหรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สาม        รถรางพีคแทรม –รีพัลส์เบย์– โรงงานจิวเวลรี่ - วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งOcean Terminal

เช้า                   บริการอาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกงแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนม
จีบ

                   ซาลาเปาอันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ (มื้อที่ 4)
Cจากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีคโดย รถรางพีคแทรมตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศาชมตึกพีคทาวเวอร์อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุดพร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่งฮ่องกงและเกาลูน
                   Cจากนั้นนำท่านสู่อ่าวรีพัลส์เบย์ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศ
                        แบบปิกนิคชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้าง
                        ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่ง
                        โชคการงานพระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้ง
                        กามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดงข้ามสะพานต่ออายุซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุ
ยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปีและอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                        Cจากนั้นชมกังหันแห่งโชคลาภที่ โรงงานจิวเวอร์รี่ชื่อดังของฮ่องกงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะ
                        ขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปพร้อมเลือกซื้อ
                        เครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงามในราคาถูกจากโรงงานพร้อมใบรับประกัน
คำอธิบาย: http://www.tourhongkong-macau.com/wp-content/uploads/2012/02/Che-Kung-Temple-1.jpgCนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิวหรือ วัดกังหันลมChe Kung Temple (車公廟) ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดย กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป ไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
Cจากนั้น อิสระช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอร์มินัล (Ocean Terminal)เป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อยู่ใกล้ๆ กับท่าจอดเรือโอเชี่ยนเทอร์มินอล ที่มีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ย่านนี้ มีโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR
หมายเหตุ:    อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการช้อปปิ้ง
                        ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่สนามบิน
19.05น.            อำลาฮ่องกงโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYเที่ยวบินที่TG 639
20.45น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ..ไปแสนนาน
-----------------------------------------------------

  อัตราค่าบริการ :ทัวร์ฮ่องกง3วัน2 คืนBy TG
กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน
ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
1 ผู้ใหญ่ +
1 เด็กมีเตียง
2 ผู้ใหญ่ +
1 เด็กมีเตียง
2 ผู้ใหญ่ +
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
13-15 เมษายน 2557 29,900.- 29,900.- 28,900.- 27,900.- 4,000.-
 
  
 
อัตราค่าบริการรวมถึง                          
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไปกลับ  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / มาเก๊า– กรุงเทพฯ  ตามที่ระบุในรายการ
          ( น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน  20   กิโลกรัม สายการบินไทยสมายล์+ไทยแอร์เวย์;TG)
 1. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) จำนวน 2 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ประภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์

อัตราค่าบริการไม่รวมถึง

 1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 2. ค่า VAT 7%  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ  อาทิเช่น เครื่องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ คนละ  60  เหรียญ  เป็นเงินไทยประมาณ 240 บาท/คน
 5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่  ที่ระบุหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว  ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน  สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ  และเงินมัดจำคืน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.      ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2.      เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3.      เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน300 HKD/ คน / วัน
4.      กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.      การยกเลิก
            1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
            2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอไม่คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการ   
    ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
4. ในกรณีเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม หากสนามบิน และ คณะทัวร์ของบริษัท ยังยืนยันการเดินทางได้
    ตามปกติ ทางบริษัทจะไม่รับยกเลิกทัวร์จากลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ( หากลูกค้ายืนยันว่า
    เดินทางไม่ได้ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้แต่ต้องเข้าตามเงื่อนไข ของการยกเลิกทัวร์เท่านั้น เพราะบริษัทต้องเสียหาย
    ด้านดำเนินการต่างๆ ทั้งค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าโรงแรมต่างๆ)
5. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับ
    ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ
หมายเหตุ...รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาสม แต่ถือเอาประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ มีประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท