0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2011-09-15
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 590,496 ครั้ง
Online : 11 คน
จำนวนสินค้า : 126 รายการ
Promotionticket
Bangkok To ...           Round Trip
Ho Chi Minh City (VN)  4,050 THB
Hong Kong (TG)  5,750 THB
Penang (TG)  5,750 THB
Manila (PR)  5,950 THB
Singapore (SQ)  6,000 THB
Bangalore (TG)  6,050 THB
Kolkata (TG)  6,150 THB
Kuala Lumpur (TG)  6,155 THB
KUL/SIN (TG)  6,250 THB
RGN/PNH/VTE (TG)  6,250 THB
Born2b-Travel Facebook
จองโรงแรมทั่วไทยถูกสุดสุด

มีผู้ชม 4014 ครั้ง
นิวซีแลนด์เกาะเหนือ (ตามรอยละครดอกส้มสีทอง) ราคา 63,900 บินการบินไทย 6 วัน 3 คืน
นิวซีแลนด์เกาะเหนือ (ตามรอยละครดอกส้มสีทอง) ราคา 63,900 บินการบินไทย 6 วัน 3 คืน
ราคา ฿63,900.00THB
New Zealand North Island  6 days
ตามรอยละครดัง  “ดอกส้มสีทอง
เชิญท่านสัมผัสความงามของประเทศนิวซีแลนด์พร้อมชมสถานที่ถ่ายทำละครดังเรื่อง“ดอกส้มสีทอง” (มงกุฎดอกส้ม ภาค 2) ที่เมือง อ็อคแลนด์  โรโตรัว  เทาโป 
 


กำหนดการเดินทาง                25 -30 พฤศจิกายน 2554
                                                    2 – 7 // 9 – 14 ธันวาคม 2554
                                                                                                                                                                                                               
วันแรก             กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
17.00 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D   เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
                         เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
19.50 น.           ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันที่สอง           อ็อคแลนด์ – ผ่านชมเมืองอ็อคแลนด์
13.20 น.            เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน              นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้น          นำท่านชมเม้าท์วิกตอเรีย ( Mt. Victoria ) จดชมวิวที่สวยงามที่จะทำให้ท่านได้มองเห็นน้ำทะเลสีครามของอ่าว Waiemata Harbour และให้ท่านได้ชมเมืองอ็อคแลนด์ทั้งเมืองอย่างสวยงามที่มองเห็นหอคอยเมืองอ็อคแลนด์ ( Sky Tower )  ในย่านธุรกิจและย่านชานเมืองที่เต็มไปด้วยบ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างตามเนินเขาได้อย่างสวยงามน่าอยู่ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  COPTHORNE HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม          อ็อคแลนด์ - ไร่ชาซีลอง  – ไวโตโม่ – โรโตรัว
เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น ให้ท่านได้เข้าชม Zealong Tea Estate ท่านจะได้พบชาอู่หลงที่บริสุทธิ์จากกลิ่นหอมของชาที่ปลูกด้วยดินและอากาศอันบริสุทธิ์ของประเทศนิวซีแลนด์ การปลูกชาในประเทศนิวซีแลนด์เริ่มต้นจากชาวจีนไต้หวันที่นำเข้ามาปลูกและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงอากาศที่ดีและดินอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ 
ได้ผลผลิตมาตรฐานสูงมีความปลอดภัยในด้านอาหารระหว่างประเทศไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี นอกจากนี้ท่านยังสามารถชิมชา และซื้อชาอันบริสุทธิ์นี้เพื่อเป็นของฝาก
            นำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
บ่าย                        นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด
                                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ                          รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาพื้นเมืองเมารี
วันที่สี่               โรโตรัว –    เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – นั่งกระเช้า - เทาโป
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม            
                        นำท่านสู่ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดอกส้มสีทองด้วย
นำท่านออกเดินทางสู่  เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมือง โรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวทีโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้า (SKYLINE GONDOLA) และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเพื่อชมเมืองโรโตรัวทั้งเมืองและท่านจะได้เห็นความงามของทะเลสาบโรโตรัว
เที่ยง                      รับประทานอาหารกลาง  แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา        
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เพื่อชม ทะเลสาบเทาโป ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ และ น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS) อีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำละครดอกส้มสีทอง ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นคือการเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท และกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ (รายการนี้ยังไม่รวมค่านั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้ หากท่านใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  LAKELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า                         เทาโป  – เทปูเก้ - กีวี่ 360 – คอมวิต้า – อ็อคแลนด์
เช้า                               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
            นำท่านเดินทางสู่เมืองเทปูเก้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของผลไม้กีวี่ นำท่านสู่ “กีวี่ 360 องศา” พาท่านชมสวนโดย “รถไฟลูกกีวี่” นิวซีแลนด์ได้นำเข้ากีวี่ซึ่งเดิมเรียกว่า ไชนิส กูสเบอร์รี่ จากประเทศจีนครั้งแรกในปี 1906 จากนั้นนิวซีแลนด์สามารถปลูกกีวี่ได้ดีจนประสบความสำเร็จนับแต่นั้นกีวี่จึงเป็นผลไม้ที่ทั่วโลกรู้จักดีว่าเป็นผลไม้ของนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมไปทั่วโลก หลังจากนั้นให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านตามอัธยาศัย
เที่ยง                      รับประทานอาหารภายในร้านอาหารกีวี่ 360 องศา
นำท่านสู่คอมวิต้าเซ็นเตอร์ ให้ท่านได้ชมการเลี้ยงผึ้งของชาวนิวซีแลนด์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากน้ำผึ้งแท้ นอกจากนี้ยังมีครีมบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นออกเดินสู่อ็อคแลนด์
ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
                                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  COPTHORNE HARBOUR  HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่หก                 อ็อคแลนด์  –  กรุงเทพฯ
เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
                        ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองอ็อคหรือเดินเล่นริมอ่าวอ็อคแลนด์
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์         
15.30 น.                                ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
21.15 น.                                เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ..... 

กำหนดการเดินทาง                               25-30  พฤศจิกายน 2554
                                                                     2 – 7 // 9 – 14 ธันวาคม 2554
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 63,900.- บาท 32,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่      59,900.- บาท 31,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 55,900.- บาท 28,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 53,900.- บาท 26,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท