0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2011-09-15
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 590,508 ครั้ง
Online : 6 คน
จำนวนสินค้า : 126 รายการ
Promotionticket
Bangkok To ...           Round Trip
Ho Chi Minh City (VN)  4,050 THB
Hong Kong (TG)  5,750 THB
Penang (TG)  5,750 THB
Manila (PR)  5,950 THB
Singapore (SQ)  6,000 THB
Bangalore (TG)  6,050 THB
Kolkata (TG)  6,150 THB
Kuala Lumpur (TG)  6,155 THB
KUL/SIN (TG)  6,250 THB
RGN/PNH/VTE (TG)  6,250 THB
Born2b-Travel Facebook
จองโรงแรมทั่วไทยถูกสุดสุด

มีผู้ชม 1929 ครั้ง
ซิดนีย์–บลูเมาท์เท่นส์–เมลเบิร์น–เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน บิน TG ราคา 71,900 บาท
ราคา ฿71,900.00THB
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน 
  • เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  • พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
 
กำหนดการเดินทาง                 19 – 24 พฤศจิกายน 2554
                                                3 – 8 (วันพ่อ) // 10 – 15 // 23-28 ธันวาคม 2554
 
 

วันแรก             กรุงเทพฯ นครซิดนีย์
17.00 น.            คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
19.15 น.           เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475
 
วันที่สอง           นครซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์07.20 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว       นำชม ม้านั่งหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์  จุดนี้ให้ท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์ของโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เพื่อเป็นที่ระลึก
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่น ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ สะพานฮาร์เบอร์ที่เชื่อมโยงเส้นทางสู่นอร์ท ซิดนีย์  และชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย อันเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  บนอ่าวซิดนีย์ โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญและใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม           นครซิดนีย์สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย
เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่  ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินจากมุมที่แตกต่าง
ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่               ซิดนีย์ เมลเบิร์น  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -  ชิมไวน์เลิศรส ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป   
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
                        จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
…….น.             เดินทางโดยสายการบิน Virgin Blue Airlines สายการบินภายในประเทศสู่เมลเบิร์นเที่ยวบินที่
…….น.                         ถึงนครเมลเบิร์นนำท่านเดินทางสู่ย่านแดนดีนองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และยังคงมีความ
                                    เป็นธรรมชาติที่งดงาม
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
            นำท่านสู่สถานี รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ   

แล้วนำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
                        หลังอาหารค่ำ นำท่านพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารัก                                       ของ ฝูงนกเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ใน                               บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัว                                  น้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง
                        นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL CITIGATE ALBERT PARK HOTEL   
                        หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ที่สวยสุด ๆ ริมมหาสมุทรแปซิฟิผ่านเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุสหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นเดินทางชมทัศนยภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAanglesea และเมือง Lorne ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมือง
เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
                         จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles  ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ชม Loch Art Gorge ( แนะนำทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 85 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 7  นาที   สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL CITIGATE ALBERT PARK  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่หก            นครเมลเบิร์นชมเมือง  - กระท่อมกัปตันคุ้ก  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ
เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
            นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra River มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น            นำท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์  แล้วนำท่านชม กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้า 
มากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย   และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
                        จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
15.00 น.           เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466
21.35 น.                        เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ  
*******************************
กำหนดการเดินทาง                 19 – 24 พฤศจิกายน 2554
                                                3 – 8 (วันพ่อ) // 10 – 15 // 23-28 ธันวาคม 2554

                         อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 71,900.- บาท 39,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่          67,900.- บาท 35,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 62,900.- บาท 32,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 59,900.- บาท 30,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     8,900.- บาท   8,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด   1,200. -บาท   1,200. -บาท